SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 37 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 4 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 33 cầu
02030607101314171717182122233336364751515252707072737373747477777778788487

Bảng cầu lặp

17,71 3 cầu
47,74 3 cầu
77 3 cầu
73,37 3 cầu
07,70 3 cầu
78,87 3 cầu
36,63 2 cầu
51,15 2 cầu
52,25 2 cầu
33 1 cầu
84,48 1 cầu
72,27 1 cầu
22 1 cầu
10,01 1 cầu
06,60 1 cầu
03,30 1 cầu
13,31 1 cầu
14,41 1 cầu
02,20 1 cầu
21,12 1 cầu
18,81 1 cầu
23,32 1 cầu