SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 47 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 21 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 26 cầu
0,00,00,00,00,10,10,10,20,20,20,20,30,30,30,50,50,50,80,91,32,33,14,15,35,35,56,06,97,07,37,57,99,09,09,09,19,19,19,29,29,29,39,39,59,59,89,9

Bảng cầu lặp

Chạm số 0,9 4 cầu
Chạm số 0,2 4 cầu
Chạm số 0 4 cầu
Chạm số 9,2 3 cầu
Chạm số 9,1 3 cầu
Chạm số 0,5 3 cầu
Chạm số 0,1 3 cầu
Chạm số 0,3 3 cầu
Chạm số 5,3 2 cầu
Chạm số 9,3 2 cầu
Chạm số 1,3 2 cầu
Chạm số 9,5 2 cầu
Chạm số 7,9 1 cầu
Chạm số 9 1 cầu
Chạm số 7,5 1 cầu
Chạm số 9,8 1 cầu
Chạm số 5 1 cầu
Chạm số 2,3 1 cầu
Chạm số 0,8 1 cầu
Chạm số 4,1 1 cầu
Chạm số 6,0 1 cầu
Chạm số 7,0 1 cầu
Chạm số 6,9 1 cầu
Chạm số 7,3 1 cầu