SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 11 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 3 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 8 cầu
1,42,83,94,44,86,16,46,98,59,69,6

Bảng cầu lặp

Chạm số 6,9 3 cầu
Chạm số 6,4 1 cầu
Chạm số 8,5 1 cầu
Chạm số 6,1 1 cầu
Chạm số 4,8 1 cầu
Chạm số 2,8 1 cầu
Chạm số 3,9 1 cầu
Chạm số 4 1 cầu
Chạm số 1,4 1 cầu