SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 14 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 2 cầu
1,01,31,82,02,02,02,22,22,32,32,82,82,83,2

Bảng cầu lặp

Chạm số 2,8 3 cầu
Chạm số 2,3 3 cầu
Chạm số 2,0 3 cầu
Chạm số 2 2 cầu
Chạm số 1,3 1 cầu
Chạm số 1,8 1 cầu
Chạm số 1,0 1 cầu