SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 6 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 5 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 1 cầu
0,20,80,81,85,88,8

Bảng cầu lặp

Chạm số 0,8 2 cầu
Chạm số 8 1 cầu
Chạm số 5,8 1 cầu
Chạm số 1,8 1 cầu
Chạm số 0,2 1 cầu