SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 1 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 1 cầu
2,14,2

Bảng cầu lặp

Chạm số 4,2 1 cầu
Chạm số 2,1 1 cầu