SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 10 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 5 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 5 cầu
2,12,22,64,14,18,28,69,09,09,6

Bảng cầu lặp

Chạm số 9,0 2 cầu
Chạm số 4,1 2 cầu
Chạm số 2 1 cầu
Chạm số 9,6 1 cầu
Chạm số 8,6 1 cầu
Chạm số 8,2 1 cầu
Chạm số 2,1 1 cầu
Chạm số 2,6 1 cầu