SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 15 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 8 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 7 cầu
2,22,72,72,72,93,94,24,74,95,35,75,98,99,19,5

Bảng cầu lặp

Chạm số 2,7 3 cầu
Chạm số 5,9 2 cầu
Chạm số 5,7 1 cầu
Chạm số 9,1 1 cầu
Chạm số 5,3 1 cầu
Chạm số 8,9 1 cầu
Chạm số 4,7 1 cầu
Chạm số 2,9 1 cầu
Chạm số 3,9 1 cầu
Chạm số 4,2 1 cầu
Chạm số 2 1 cầu
Chạm số 4,9 1 cầu