SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 9 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 1 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 8 cầu
1,21,72,25,25,75,76,27,27,7

Bảng cầu lặp

Chạm số 5,7 2 cầu
Chạm số 6,2 1 cầu
Chạm số 7 1 cầu
Chạm số 7,2 1 cầu
Chạm số 5,2 1 cầu
Chạm số 1,7 1 cầu
Chạm số 2 1 cầu
Chạm số 1,2 1 cầu