THỐNG KÊ NHỊP LÔ của XSMB

Tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 82 lần